PRAVIDLA EXTRÉM RACE 

Účastník závodu SUMMER Extrém Race 2021 dále jen Extrém Race svou registrací, zaplacením startovného a nastoupením do závodu a převzetím svého ID čipu souhlasí s pravidly:

Účastník závodu běží trasu se startovním číslem na hrudníku as elektronickým čipem, jinak nebude v cíli klasifikován. Noční závod absolvuje s rozsvícenou čelovkou, která je povinná pro noční závod.

Startovní čísla jsou až do konce závodu majetkový řád a nesmí se upravovat, jsou vázaná na pohled a jsou nepřenosná na jinou osobu.

Klasifikovaní budou pouze závodníci, kteří proběhnou celou vytištěnou trasu závodu.

Závod běží za jakýchkoli podmínek, pokud se pořadatel nerozhodne jinak.

Měřicí elektronický čip je povinen mít závodník po celou dobu závodu u sebe uchycený nad kotníkem, čipy jsou majetkem pořadatele a závodník je povinen po dokončení závodu čip odevzdat v cílovém prostoru časoměřičům / pořadatelům. V případě neodevzdání závodů po závodech čipů pořadatelů je pořadatel oprávněn vymáhat po závodech náhradu za čip v částce 500, - Kč.

Účastník závodu vyžaduje požadované znalosti o sportu ve vybrané disciplíně a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se této disciplíny zúčastní. Účastník bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před závodem individuální lékařskou prohlídku!

Účastník závodu je obeznámen s týmem, který pořádá zodpovídá jen za povolení k využití míst pořádání soutěží, zejména místo startu, cíle, Cross Aréna Přerov, Přerov 141, 751 24 Přerov, přesto nezodpovídá a neposkytuje další záruku za stav tratí, jejich funkci nebo odlišnost podmínky soutěže dané např. běhemím nebo jinými zvláštnostmi. Pokud bude třeba během závodu používat veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, účastník bere na vědomí, že je třeba dodržet na následujících komunikačních pravidlech silničního provozu.

Účastník závodu si uvědomuje důsledky spojené se svou účastí v soutěži (závod) na vlastní odpovědnost a nebezpečí, zejména že není oprávněn požadovat na řádné finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoli jiného poškození nebo jiných škod, který účastník utrpí v souvislosti s účastí v závod. Pořadatel nenese odpovědnost a nehradí škody způsobené na zdraví, život závodníka, majetek závodníka během celé sportovní akce Extrém Race, ani během případného tréninku a doprovodných akcí. Účastník závodu se účastní závodu na své vlastní nebezpečí.

Bere na vědomí, že pořadatel během soutěží nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka, pokud tyto budou vždy převzaty pořadatelem do úschovy oproti písemnému potvrzení, a to pouze ve výjimečných případech.

Je informován o tom, že pořádek nebyl uzavřen žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníky v souvislosti s účastí v soutěži.

Účastník závodu byl důkladně poučen o průběhu závodu a zvláštnostech tréninkových možností (ujištění před závodem), dále io další nebezpečí, a proto účast v závodě jen na zvážení účastníka závodu.

Účastník závodu byl řádně omezen seznámil a obdržel podrobné informace o průběhu, pravidelnosti, bezpečnosti, fair-play a dalších podmínkách závodu, pokud jde o další účastníky s účastí spojených.

Účastník závodu se bude řídit pokyny pořadatelů a dodržovat místní pravidla po celou dobu akce.

Účastník závodu v případě startu na nočním běhu musí být funkční funkční čelovkou a po celou dobu na trati v době závodu ji mít zapnutou.

Účastník závodu netrpí závažnou nemocí nebo závažným onemocněním.

Účastník závodu bere na vědomí, že před, během a po skončení závodu není nikdo oprávněný fotografovat, natáčet na videokameru nebo jiným způsobem zaznamenávat průběžné sportovní soutěže bez předchozího souhlasu pořadatele a řádné akreditace, vyjmutí úpravy záznamů pro vlastní vlastní účely a potřeby.

Účastník závodu souhlasí s dodržením brandingu na pořadateli určitých míst nebo v rámci svých osob, sportovních prostředků, doplňků. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů pořadatele.

V případě startu nezletilých osob musí být doručeno potvrzení zákonného zástupce, že nezletilá osoba může začít v závodě Extrém Race, je zdravotně způsobilá a souhlasí s pravidly závodu Extrém Race. Potvrzení ke stažení ZDE .

Zaslání přihlášek prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazování písemného podpisu účastníka na papírové přihlášce.

Startovné je nevratné. V případě neúčasti se startovné nevrací. Pokud by závod nemohl provést z důvodu živelné pohromy, epidemie, startovné se také nevrací.

Zvýhodněné startovné je podmíněno registrací a platbou do daného termínu. Startovné je nevratné, možnost předání zaplacené registrace na jiný závodníka po písemné domluvě na info@extremrace.cz do 13.9.2021 ZDARMA. Od 14.9.-22.9.2021 za poplatek 200, - Kč platba na účet pod VS závodníka. Na místě není možná přeregistrace.

Účastník závodu svou registraci vyžaduje souhlas s evidencí vašich osobních údajů u pořadatele akce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tato data budou jedině používána pro evidenci závodu a poskytovatelům partnerských akcí, kteří mohou závodníky oslovit se zvýhodněnými nabídkami svých služeb a produktů a budou vhodně chráněny ve smyslu platného zákona. Jedná se o osobní údaje uvedené v registračních formulářích a to tetování: jméno, příjem, datum narození, pohlaví, adresa, e-mail, mobil. Registrovaný účastník závodu má právo svůj souhlas s odvoláním, a to emailem na adresu info@extremrace.cz.

Účastník závodu souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodech byly vybaveny pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně sledovány s týmem, který účastník poskytuje pořádek závodu svolení, aby audiovizuální záznamy ani fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní akce Extrém Race, byly pořádány nebo jím určenou třetí osobu užity všemi způsoby rozhodnutí v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoli nároku účastníka na odměnu.