PRAVIDLA

Účastník závodu Salomon Extrém Race 2018 svou registrací, zaplacením startovného a nastoupením do závodu a převzetím svého ID čipu prohlašuje, že:

Bude běžet celou trasu se startovním číslem na hrudníku a s elektronickým čipem, jinak nebude v cíli klasifikován.

Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.

Klasifikováni budou pouze závodnici, kteří proběhnou celou vytýčenou trasu závodu.

Závod se běží za jakýchkoliv podmínek, pokud se pořadatel nerozhodne jinak.

Měřicí elektronický čip je povinen mít závodník po celou dobu závodu u sebe uchycený nad kotníkem, čipy jsou majetkem pořadatele a závodník je povinen po dokončení závodu čip odevzdat v cílovém prostoru časoměřičům/pořadatelům. V případě neodevzdá-li závodník po závodě čip pořadateli je pořadatel oprávněn vymáhat po závodníku náhradu za čip v částce 500,- kč.

Disponuje požadovanými znalostmi o sportu ve vybrané disciplině a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se této disciplíny zúčastnit. (Účastník bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před závodem individuální lékařskou prohlídku!)

Je obeznámen s tím, že pořadatel zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání soutěže, zejména za místo startu, cíle, Cross Aréna Přerov, Přerov 141, 751 24 Přerov, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo jinými zvláštnostmi. Pokud bude třeba během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, účastník bere na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu.

Je si vědom důsledků spojených se svou účastí v soutěži (závodu) na vlastní odpovědnost a nebezpečí, zejména že není oprávněn požadovat na pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které účastník utrpí v souvislosti s účastí v závodu. Pořadatel nenese odpovědnost a nehradí škody způsobené na zdraví, životu závodníka, majetku závodníka během celé sportovní akce Salomon Extrém Race 2018, ani během případného tréninku a doprovodných akcí. Závodník se účastní závodu na své vlastní nebezpečí!!!

Bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka, pokud tyto nebudou převzaty pořadatelem do úschovy oproti písemnému potvrzení, a to pouze ve výjimečných případech.

Je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v soutěži.

Byl důkladně poučen o průběhu závodů a zvláštnostech tréninkových možností (ujištění před soutěží), jakož i o dalších souvisejících nebezpečích, a proto účast v závodu závisí jen na zvážení účastníka soutěže.

Byl pořadatelem dostatečně seznámen a obdržel veškeré informace ohledně průběhu, pravidel, bezpečnosti, fair-play a dalších podmínek soutěže, jakož i eventuálních následků s účastí spojených.

Bude se řídit pokyny pořadatelů a dodržovat místní pravidla po celou dobu akce.

V případě startu na nočním běhu musí být vybaven funkční čelovkou a po celou dobu na trati v době závodu ji mít zapnutou.

Netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním.

Souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní akce Salomon Extrém Race 2018, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

Bere na vědomí, že před, během a po skončení závodu není nikdo oprávněn fotografovat, natáčet na videokameru nebo jiným způsobem zaznamenávat průběh sportovní soutěže bez předchozího souhlasu pořadatele a řádné akreditace, vyjma pořizování záznamů pro své vlastní účely a potřeby.

Souhlasí s dodržením brandingu na pořadatelem určených místech nebo v rámci své osoby, sportovních prostředcích, doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů pořadatele.

V případě startu nezletilé osoby musí pořadatel obdržet potvrzení zákonného zástupce, že může startovat v závodu Salomon Extrém Race 2018, je zdravotně způsobilá daná osoba a souhlasí s pravidly závody Salomon Extrém Race 2018. Ke stažení ZDE (https://drive.google.com/file/d/1fbw6_H2c8H0gdjUYPkfLkM2oc5REzFV3/view?usp=sharing)

Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.

Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu živelné pohromy, epidemie, startovné se nevrací.

Zvýhodněné startovné je podmíněno registrací a platbou do daného termínu. Startovné je nevratné, možnost předání zaplacené registrace na jiného závodníka po písemné domluvě na info@extremrace.cz do 15.9. ZDARMA. Od 16.9.-27.9. poplatek 200 Kč platba na účet pod VS závodníka. Na místě není možná přeregistrace.

Je obeznámen s evidencí svých osobních údajů u pořadatele akce. Tato data budou výhradně použita pro evidenci závodu a poskytnuta partnerům akce, kteří mohou závodníky oslovit se zvýhodněnými nabídkami jejich služeb a produktů a budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.