PRAVIDLA EXTRÉM RACE 

Účastník závodu WINTER Extrém Race 2020 i SUMMER Extrém Race 2020 dále jen Extrém Race svou registrací, zaplacením startovného a nastoupením do závodu a převzetím svého ID čipu souhlasí s těmito pravidly:

Účastník závodu běží trasu se startovním číslem na hrudníku a s elektronickým čipem, jinak nebude v cíli klasifikován. Noční závod absolvuje s rozsvícenou čelovkou, která je povinná pro noční závod.

Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázaná na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu.

Klasifikováni budou pouze závodnici, kteří proběhnou celou vytýčenou trasu závodu.

Závod se běží za jakýchkoliv podmínek, pokud se pořadatel nerozhodne jinak.

Měřicí elektronický čip je povinen mít závodník po celou dobu závodu u sebe uchycený nad kotníkem, čipy jsou majetkem pořadatele a závodník je povinen po dokončení závodu čip odevzdat v cílovém prostoru časoměřičům/pořadatelům. V případě neodevzdá-li závodník po závodě čip pořadateli je pořadatel oprávněn vymáhat po závodníku náhradu za čip v částce 500,- Kč.

Účastník závodu disponuje požadovanými znalostmi o sportu ve vybrané disciplině a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se této disciplíny zúčastnit. Účastník bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před závodem individuální lékařskou prohlídku!

Účastník závodu je obeznámen s tím, že pořadatel zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání soutěže, zejména místo startu, cíle, Cross Aréna Přerov, Přerov 141, 751 24 Přerov, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo jinými zvláštnostmi. Pokud bude třeba během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, účastník bere na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu.

Účastník závodu si je vědom důsledků spojených se svou účastí v soutěži (závodu) na vlastní odpovědnost a nebezpečí, zejména že není oprávněn požadovat na pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které účastník utrpí v souvislosti s účastí v závodu. Pořadatel nenese odpovědnost a nehradí škody způsobené na zdraví, životu závodníka, majetku závodníka během celé sportovní akce Extrém Race, ani během případného tréninku a doprovodných akcí. Účastník závodu se účastní závodu na své vlastní nebezpečí.

Bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka, pokud tyto nebudou převzaty pořadatelem do úschovy oproti písemnému potvrzení, a to pouze ve výjimečných případech.

Je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v soutěži.

Účastník závodu byl důkladně poučen o průběhu závodu a zvláštnostech tréninkových možností (ujištění před závodem), jakož i o dalších souvisejících nebezpečích, a proto účast v závodu závisí jen na zvážení účastníka závodu.

Účastník závodu byl pořadatelem dostatečně seznámen a obdržel veškeré informace ohledně průběhu, pravidel, bezpečnosti, fair-play a dalších podmínek závodu, jakož i eventuálních následků s účastí spojených.

Účastník závodu se bude řídit pokyny pořadatelů a dodržovat místní pravidla po celou dobu akce.

Účastník závodu v případě startu na nočním běhu musí být vybaven funkční čelovkou a po celou dobu na trati v době závodu ji mít zapnutou.

Účastník závodu netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním.

Účastník závodu bere na vědomí, že před, během a po skončení závodu není nikdo oprávněn fotografovat, natáčet na videokameru nebo jiným způsobem zaznamenávat průběh sportovní soutěže bez předchozího souhlasu pořadatele a řádné akreditace, vyjma pořizování záznamů pro své vlastní účely a potřeby.

Účastník závodu souhlasí s dodržením brandingu na pořadatelem určených místech nebo v rámci své osoby, sportovních prostředcích, doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů pořadatele.

V případě startu nezletilé osoby musí pořadatel obdržet potvrzení zákonného zástupce, že nezletilá osoba může startovat v závodu Extrém Race, je zdravotně způsobilá a souhlasí s pravidly závody Extrém Race. Potvrzení ke stažení ZDE.

Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.

Startovné je nevratné. V případě neúčasti se startovné nevrací. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu živelné pohromy, epidemie, startovné se také nevrací.

Zvýhodněné startovné je podmíněno registrací a platbou do daného termínu. Startovné je nevratné, možnost předání zaplacené registrace na jiného závodníka po písemné domluvě na info@extremrace.cz do 13.9.2020 ZDARMA. Od 14.9.-22.9.2020 za poplatek 200,- Kč platba na účet pod VS závodníka. Na místě není možná přeregistrace.

Účastník závodu svou registrací dává souhlas s evidencí svých osobních údajů u pořadatele akce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tato data budou výhradně použita pro evidenci závodu a poskytnuta partnerům akce, kteří mohou závodníky oslovit se zvýhodněnými nabídkami jejich služeb a produktů a budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona. Jedná se o osobní údaje uvedené v registračním formuláři a to tato: jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, adresa, email, mobil. Registrovaný účastník závodu má právo svůj souhlas odvolat, a to emailem na adresu info@extremrace.cz.

Účastník závodu souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní akce Extrém Race, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.